سیستم جامع رزرو مرکز رفاهی فردوسی قزوین

انتخاب تاریخ و زمان

تاریخ انتخابی:ثبت مشخصات

نام و نام خانوادگی:
کد پرسنلی:
شماره تلفن:
شماره تلفن همراه:
نسبت با کارمند:
نوع مراسم:

تایید و ثبت نهایی

تاریخ:
سالن:
زمان:
نام و نام خانوادگی:
کد پرسنلی:
شماره تلفن:
نسبت با کارمند:
نوع مراسم:
قوانین:
متقاضی موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ثبت نام جهت عقد قرارداد به مرکز مراجعه نماید و درصورت عدم مراجعه ثبت نام نامبرده لغو میگردد
متقاضی موظف است پرینت ثبت نام خودرا جهت عقد قرارداد هنگام مراجعه به مرکز ازرائه نماید
درصورت مشاهده رزرو غیر مجاز تمامی رزروهای فرد حذف خواهد شد
قوانین بیشتر.

پایانثبت در تاریخ:
سالن:
رزرو برای تاریخ:
زمان:
نام و نام خانوادگی:
کد پرسنلی:
شماره تلفن:
نسبت با کارمند:
نوع مراسم:
قوانین:
متقاضی موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ثبت نام جهت عقد قرارداد به مرکز مراجعه نماید و درصورت عدم مراجعه ثبت نام نامبرده لغو میگردد
متقاضی موظف است پرینت ثبت نام خودرا جهت عقد قرارداد هنگام مراجعه به مرکز ازرائه نماید
درصورت مشاهده رزرو غیر مجاز تمامی رزروهای فرد حذف خواهد شد
قوانین بیشتر.

تمامی حقوق متعلق به مرکز خدمات رفاهی فرهنگیان فردوسی قزوین میباشد
طراحی شده توسط گروه فنی و مهندسی چشم انداز